ALGEMENE VOORWAARDEN BEREIKMEER

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene voorwaarden (de ‘Algemene voorwaarden‘) hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1 Bereikmeer: Bereikmeer B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel aan de Krelis Louwenstraat te (1055 KA) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72098406

1.2 Opdrachtgever: alle natuurlijke personen of rechtspersonen waarmee Bereikmeer een Overeenkomst sluit, waarmee Bereikmeer onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst of waaraan Bereikmeer een offerte doet toekomen.

1.3 Designs: de ontwerpen waarin informatie en/of afbeeldingen van de Opdrachtgever of derde partijen door Bereikmeer zijn verwerkt en die ook stockfoto’s kunnen bevatten.

1.4 Informatie: alle informatie, documenten en gegevens die Bereikmeer nodig heeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze nodig is/zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, met inbegrip van het verlenen van de Diensten.

1.5 Overeenkomst: alle overeenkomsten gesloten tussen Bereikmeer en de Opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten en/of het bieden van Producten, schriftelijke wijzigingen van of schriftelijke toevoegingen aan de desbetreffende overeenkomsten en alle juridische en andere handelingen die worden uitgevoerd bij het voorbereiden en uitvoeren van de desbetreffende overeenkomsten.

1.5 Producten: alle digitale en niet-digitale producten (met inbegrip van online- en offlinemarketingmateriaal) die door Bereikmeer aan de Opdrachtgever worden geboden.

1.6 Dienst: De dienst zoals overeengekomen in de Overeenkomst. De Dienst kan het volgende omvatten:

  1. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van online- en offlinemarketingactiviteiten voor de Opdrachtgever, en/of;
  2. het bieden van strategisch advies over dergelijke activiteiten, en/of;
  3. het verstrekken van actuele informatie aan de Opdrachtgever met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden van Bereikmeer via een gepersonaliseerde (online-)webportal.

1.7 Website: de website van Bereikmeer, die toegankelijk is via de URL www.bereikmeer.nl en/of andere URL’s.

1.8 Content: alle inhoud die de Opdrachtgever maakt, indient, post, weergeeft, uploadt of anderszins ter beschikking stelt om door Bereikmeer te worden gebruikt.

1.9 Stockmedia: de afbeeldingen, foto’s, video’s, lettertypen en grafische elementen die via Bereikmeer worden aangeboden onder licentie van een derde partij.

1.10 Intellectuele-eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige patentrechten, handelsmerkrechten, auteursrechten, (gedeponeerde en niet-gedeponeerde) ontwerprechten en/of andere (intellectuele-eigendoms-)rechten, met inbegrip van sui generis-rechten op databaserechten, of andere producten, evenals knowhow, methoden en concepten die mogelijk nu bestaan of hierna tot stand komen, en alle aanvragen daarvan en registraties, verlengingen en uitbreidingen ervan, met betrekking tot en voortkomend uit de Diensten, de Producten en de Website.

1.11 Partijen: verwijzing naar zowel Bereikmeer als Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Offertes en het sluiten van een Overeenkomst

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische handelingen van Bereikmeer, alle juridische relaties tussen Partijen en alle offertes en Overeenkomsten voor het leveren van Producten en Diensten, met inbegrip van het gebruik van de websites, formulieren, tests en scans voor de Opdrachtgever van Bereikmeer. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen.

2.2 De toepasbaarheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2.3 Een offerte zal worden geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard en een Overeenkomst te zijn gesloten middels een schriftelijke bevestiging van de offerte door de Opdrachtgever of als Bereikmeer een begin maakt met het uitvoeren van de Overeenkomst met impliciete of uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever. In het laatste geval zal de inhoud van de offerte worden geacht te zijn overeengekomen.

2.4 Alle offertes zijn te allen tijde intrekbaar, ook als in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Alle offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen na de datum waarop ze zijn uitgebracht, waarna de offerte automatisch komt te vervallen.

2.5 Als de Opdrachtgever akkoord gaat met een offerte, heeft Bereikmeer niettemin het recht om zijn offerte mondeling of schriftelijk in te trekken binnen zeven dagen na ontvangst van het akkoord; in dat geval is geen Overeenkomst gesloten tussen de Partijen.

2.6 Als de Opdrachtgever voorbehouden heeft gemaakt en/of wijzigingen heeft aangebracht in de offerte, wordt de Overeenkomst pas gesloten nadat Bereikmeer de voorbehouden en/of wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard.

2.7 Bereikmeer is in geen geval verplicht om te voldoen aan een verzoek om meer prestaties te leveren dan overeengekomen, en kan eisen dat voor dat doel een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 3. Verstrekking van informatie

3.1 De Opdrachtgever erkent dat Bereikmeer voor het naar behoren uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van correcte en tijdige verstrekking van informatie, documenten en gegevens (hierna te noemen: ‘Informatie‘) door de Opdrachtgever.

3.2 De Opdrachtgever garandeert derhalve bijtijds alle Informatie te zullen verstrekken die Bereikmeer nodig heeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vereist is om de Overeenkomst uit te voeren. De Opdrachtgever garandeert dat de Informatie die door of namens hem aan Bereikmeer wordt verstrekt correct, volledig, betrouwbaar en legaal is en dat hij alle essentiële informatie voor het voorbereiden en uitvoeren van de Overeenkomst heeft verstrekt.

3.4 Als de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd doordat Bereikmeer Informatie die nodig is om de Overeenkomst uit te voeren niet bijtijds ter beschikking is gesteld, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder Bereikmeer een eventuele schadevergoeding verschuldigd te zijn.

3.5 Eventuele extra uren en/of kosten als gevolg van de vertraging evenals enig ander verlies voor Bereikmeer doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voornoemde verplichting om Informatie te verstrekken, moeten door de Opdrachtgever worden vergoed tegen de tarieven die op dat moment gebruikelijk zijn.

 

Artikel 4. Levering van Producten

4.1 De eigendom van Producten die door Bereikmeer aan de Opdrachtgever zijn geleverd, gaat niet over op de Opdrachtgever tot de Opdrachtgever alle bedragen heeft betaald die aan Bereikmeer verschuldigd zijn onder alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever en Diensten of Producten die in dat kader zijn geleverd, dit binnen de beperkingen van Artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Bereikmeer verliest de eigendom (al dan niet voorbehouden) niet als en/of omdat de Opdrachtgever Producten verwerkt of wijzigt die hij van Bereikmeer heeft ontvangen. In dat geval houdt de Opdrachtgever de desbetreffende Producten automatisch namens Bereikmeer in bewaring.

4.2 Als de partijen een verplichting tot periodieke betaling van de Opdrachtgever voor het toekennen van een gebruiksrecht zijn overeengekomen, heeft de Opdrachtgever het gebruiksrecht zolang hij voldoet aan zijn verplichting tot periodieke betaling.

4.3 Als de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen of er een geldige reden is om te vrezen dat hij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft Bereikmeer het recht om Producten die zijn geleverd onder het in artikel 4.1 genoemde eigendomsvoorbehoud weg te halen of weg te laten halen bij de Opdrachtgever of derde partijen die de desbetreffende Producten namens de Opdrachtgever in bewaring houden. De Opdrachtgever is verplicht om volledige medewerking te verlenen.

4.4 Bereikmeer mag de Producten, eigendomsrechten, gegevens, documenten, gegevensbestanden en resultaten/tussentijdse resultaten van de door Bereikmeer in het kader van de Overeenkomst verleende, ontvangen of ontwikkelde Diensten, ondanks een bestaande verplichting om de genoemde zaken af te staan of over te dragen, in bezit houden tot de Opdrachtgever Bereikmeer alle verschuldigde bedragen heeft betaald.

 

Artikel 5. Uitvoering

5.1 Nadat de Overeenkomst is gesloten, zal Bereikmeer een begin maken met het leveren van de overeengekomen Diensten.

5.2 Vermelde en/of overeengekomen leveringstijden zijn nooit strikte deadlines en worden ook niet als zodanig beschouwd. Bereikmeer streeft ernaar om zoveel mogelijk aan planningen en deadlines te voldoen, maar als deze worden overschreden, vormt dat op zich nog geen verzuim van Bereikmeer.

5.3 Als de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Bereikmeer de uitvoering van een volgende fase opschorten tot de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en betaald.

5.4 Bereikmeer zal naar beste vermogen aan al zijn verplichtingen voldoen op basis van een inspanningsverplichting en in overeenstemming met goede professionele werkwijzen, in overeenstemming met de meest recente kennis van zaken en op voorwaarde dat de Opdrachtgever Bereikmeer voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst correct informeert. Bereikmeer kan in geen geval een resultaat garanderen.

5.5 Verklaringen van of namens Bereikmeer aangaande de kwaliteit, samenstelling, toepassingen, eigenschappen enz. van de geleverde Producten en verleende Diensten mogen alleen als garanties worden beschouwd als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een door Bereikmeer gegeven garantie. Enigerlei vorm van verlies waar de Opdrachtgever zelf schuldig aan is, is uitdrukkelijk uitgesloten van enige garantie.

5.6 Als de geleverde Producten en verleende Diensten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst maar ongeschikt blijken te zijn voor het doeleinde waarvoor de Opdrachtgever ze wil gebruiken, is dat voor risico van de Opdrachtgever en vormt dit geen niet-nakoming van Bereikmeer.

5.7 Bereikmeer mag enige van zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst toewijzen aan derden en zal de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven. Alle bedragen worden vermeld in de valuta zoals opgegeven door Bereikmeer en alle bedragen worden ook in deze valuta betaald.

6.2 Door voor een betaald aspect van de Diensten en Producten te kiezen, gaat de Opdrachtgever akkoord met de prijs- en betalingsvoorwaarden voor de Diensten en de Producten. Bereikmeer kan ook nieuwe diensten voor aanvullende vergoedingen en toeslagen toevoegen, of vergoedingen en toeslagen voor bestaande Diensten en Producten wijzigen, te allen tijde geheel naar eigen inzicht.

6.3 De prijzen die worden vermeld in een offerte of Overeenkomst voor de Diensten en Producten die Bereikmeer zal leveren, zijn gebaseerd op levering af fabriek (Krelis Louwenstraat 1C03, 1055 KA Amsterdam). Dit betekent de facto voor niet-digitale producten: exclusief alle kosten voor opslag in het magazijn van Bereikmeer en voor eventueel transport van het magazijn van Bereikmeer naar het adres van de Opdrachtgever.

6.4 Alle begrote kosten en ramingen die Bereikmeer verstrekt, dienen slechts ter informatie. Een begroting die de Opdrachtgever doorgeeft aan Bereikmeer, mag in geen geval worden beschouwd als (al dan niet vaste) prijs die is overeengekomen tussen de Partijen voor de prestaties die Bereikmeer moet leveren.

6.5 Als de Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen bestaat, moet elk van hen de bedragen betalen die onder de Overeenkomst verschuldigd zijn.

6.6 Bereikmeer heeft te allen tijde het recht om de prijzen of delen ervan voor Producten, Diensten en Abonnementen die nog niet zijn geleverd en/of betaald aan te passen op grond van veranderingen in de factoren die prijzen bepalen, zoals lonen, wisselkoersen, enz. Bereikmeer heeft het recht om prijzen elk jaar aan te passen met ingang van 1 januari, in overeenstemming met de jaarlijkse consumentenprijsindex zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.7 In geval van een verplichting tot periodieke betaling van de Opdrachtgever heeft Bereikmeer het recht om de van toepassing zijnde prijzen, tarieven en abonnementen schriftelijk aan te passen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste drie maanden.

6.8 Tenzij anders overeengekomen, moeten alle bedragen die de Opdrachtgever aan Bereikmeer verschuldigd is, binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald. Als Bereikmeer na afloop van deze periode nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim zonder dat een voorafgaande vordering of kennisgeving van verzuim vereist is. Vanaf de datum waarop het verzuim is ingegaan, is de Opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente voor handelstransacties.

6.9 Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, moet hij Bereikmeer binnen acht dagen na de datum van de factuur schriftelijk op de hoogte stellen van zijn onderbouwde bezwaren; doet hij dit niet, dan wordt de factuur geacht correct te zijn.

6.10 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever.

6.11 Als de Opdrachtgever in verzuim van betaling van de vordering blijft na een herinnering of kennisgeving van verzuim, kan Bereikmeer overgaan tot het:

    1. opschorten van de uitvoering van de Overeenkomst en weigeren toegang te bieden tot alle ontwikkelde inhoud, zoals de website, lettertypen, video’s en foto’s; en/of
    2. doorverwijzen van de schuld voor incasso. In dat geval worden alle kosten die Bereikmeer maakt in verband met te late betalingen doorberekend aan de Opdrachtgever, zoals de kosten van de actie en buitengerechtelijke en juridische kosten, waaronder de kosten van rechtsbijstand, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten zijn vast en belopen ten minste 10% van het bedrag van de factuur, met een minimum van € 200 exclusief btw.

 

Artikel 7. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1 De Diensten en Producten en de Website met alle materialen die daarvan deel uitmaken of daarmee worden overgedragen, waaronder, maar niet beperkt tot, Software, afbeeldingen, tekst, lettertypen, grafische elementen, illustraties, logo’s, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto’s, audio, video’s en muziek en alle intellectuele-eigendomsrechten die daarmee samenhangen, zijn exclusief eigendom van Bereikmeer en zijn licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Algemene voorwaarden, mag niets in de Overeenkomst worden opgevat als een licentie op of uit hoofde van de desbetreffende intellectuele-eigendomsrechten, en mag u geen van de door Bereikmeer ontwikkelde Content afgeleide werken verkopen, in licentie geven, verhuren, wijzigen, verspreiden, kopiëren, reproduceren, overdragen, in het openbaar tonen, in het openbaar uitvoeren, publiceren, overnemen, bewerken of ontwikkelen. Gebruik van de ontwikkelde Content voor enig doeleinde dat niet uitdrukkelijk door deze Overeenkomst wordt toegestaan, is ten strengste verboden. Niets in deze Algemene voorwaarden mag worden opgevat als een overdracht van intellectuele-eigendomsrechten aan de Opdrachtgever.

7.2 Als de partijen schriftelijk overeenkomen dat een intellectuele-eigendomsrecht dat specifiek door Bereikmeer is ontwikkeld voor de Opdrachtgever, overgaat op de Opdrachtgever, doet dit in geen geval afbreuk aan het recht of de mogelijkheid van Bereikmeer om de onderdelen, algemene principes, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden enz. die aan de ontwikkeling ten grondslag liggen onbeperkt voor andere doeleinden te gebruiken en/of toe te passen, hetzij voor zichzelf hetzij voor derde partijen. De overdracht van intellectuele-eigendomsrechten heeft ook geen gevolgen voor het recht van Bereikmeer om ontwikkelingen te produceren voor zichzelf of voor een derde partij die vergelijkbaar zijn met of zijn gebaseerd op ontwikkelingen die zijn of worden geproduceerd voor de Opdrachtgever.

7.3 Het gebruiksrecht dat de Opdrachtgever word toegekend, is intrekbaar en niet-exclusief, kan niet aan derde partijen worden overgedragen en kan niet in sublicentie worden gegeven.

7.4 De Opdrachtgever mag geen verwijzing naar de vertrouwelijke aard of naar auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele-eigendomsrechten op de resultaten van de Dienst of Producten wijzigen of verwijderen.

7.5 Bereikmeer mag technische maatregelen nemen om gemaakte Inhoud, gegevensbestanden, hardware, materialen enz. te beschermen met het oog op een overeengekomen beperking van de inhoud of duur van het recht om de desbetreffende objecten te gebruiken. De Opdrachtgever mag in geen geval een dergelijke technische maatregel verwijderen of doen verwijderen, of deze omzeilen of doen omzeilen.

 

Artikel 8. Onderzoeksverplichting/klachten

8.1 De Opdrachtgever moet de geleverde Producten of verleende Diensten controleren binnen 21 dagen na levering van de Producten of verlening van de Diensten door Bereikmeer, om na te gaan of de geleverde Producten of de verleende Diensten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Als de Opdrachtgever dit niet doet, wordt Bereikmeer na afloop van voornoemde periode van 21 dagen geacht deugdelijke Producten te hebben geleverd en deugdelijke Diensten te hebben verleend.

8.2 De Opdrachtgever moet Bereikmeer onmiddellijk na de constatering van een tekortkoming schriftelijk hiervan op de hoogte stellen, uiterlijk 21 dagen nadat de Producten zijn geleverd en/of de Diensten zijn verleend. De schriftelijke melding moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten.

8.3 Als de klacht niet is gemeld binnen de in artikel 12.1 genoemde termijn en/of niet voldoet aan de in artikel 12.2 genoemde eisen, verliest de Opdrachtgever van rechtswege alle rechten met betrekking tot de vastgestelde tekortkoming of het vastgestelde verzuim.

8.4 Bereikmeer mag naar eigen keuze de geleverde Producten of verleende Diensten die ondeugdelijk zijn gebleken geheel of gedeeltelijk herstellen/corrigeren of deze opnieuw aan de Opdrachtgever leveren, of de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vergoeden, het gefactureerde bedrag crediteren of de Opdrachtgever een korting op de overeengekomen prijs bieden. Door een van voornoemde prestaties zal Bereikmeer volledig worden ontheven van zijn verplichtingen en zal de Opdrachtgever geen recht meer hebben op verdere schadevergoeding of compensatie, en zal hij niet het recht hebben (anders dan het bepaalde in Artikel 10) om de Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden.

8.5 Klachten ontheffen de Opdrachtgever in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de verwerking van een klacht.

 

Artikel 9. Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Elk van de partijen heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen op de volgende gronden:

  1. a) niet-nakoming van de uitvoering van de Overeenkomst. Beëindiging op deze grond is alleen van toepassing als de andere partij na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke kennisgeving van verzuim en het stellen van een termijn van 14 dagen om de tekortkoming te verhelpen essentiële verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt. Betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever en alle overige verplichtingen om mee te werken (dat wil zeggen, om Informatie te verstrekken) van de Opdrachtgever of een derde partij die door de Opdrachtgever is ingezet, worden altijd als essentiële verplichtingen onder de Overeenkomst beschouwd.
  2. b) schriftelijk door elk van de partijen, zonder de redenen op te geven en zonder kennisgeving van verzuim en met onmiddellijke ingang, als de andere partij een surséance of voorwaardelijke surséance van betaling wordt verleend, als een aanvraag tot faillissement voor de andere partij wordt ingediend, als de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan voor de reorganisatie of fusie van ondernemingen, of als de doorslaggevende zeggenschap over de onderneming verandert. Bereikmeer is in geen geval op grond van een dergelijke beëindiging verplicht om reeds ontvangen bedragen terug te storten of schadevergoeding te betalen. Als de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, vervalt van rechtswege het recht op gebruik van Diensten en Producten die de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

9.2 De Opdrachtgever heeft in geen geval het recht om een Overeenkomst met een vaste looptijd voor de verlening van Diensten voortijdig te beëindigen.

9.3 Als de Opdrachtgever reeds prestaties onder de Overeenkomst heeft ontvangen op het moment van beëindiging zoals vermeld in het voorgaande Artikel, kunnen de desbetreffende prestaties en de bijbehorende betalingsverplichting niet worden teruggedraaid en gecompenseerd. Bedragen die door Bereikmeer voorafgaand aan de beëindiging zijn gefactureerd in verband met wat Bereikmeer al naar behoren heeft uitgevoerd of geleverd onder de Overeenkomst, blijven verschuldigd met inachtneming van de bepalingen van de voorafgaande zin, en zijn onmiddellijk verschuldigd op het moment van beëindiging.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van de Partijen voor verwijtbare niet-nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enige andere daad is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum van het totale bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke Partij wegens de desbetreffende daad heeft betaald. Als om enigerlei reden geen bedrag wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke Partij, is de aansprakelijkheid zoals vermeld in de vorige zin beperkt tot niet meer dan het bedrag dat is gefactureerd voor de Producten of Diensten die de oorzaak waren van het verlies. Partijen zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade die voortkomt uit deze Overeenkomst of die daarmee verband houdt, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van handel, verlies van verwachte besparingen of enig ander vergelijkbaar financieel verlies, verlies van goodwill of reputatieschade, andere incidentele of indirecte schade, of een schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld van enigerlei soort.

10.2 Bereikmeer is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor (i) fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden in content; (ii) enigerlei vorm van persoonlijk letsel of eigendomsschade als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze Diensten en/of Producten; (iii) onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van onze beveiligde servers en/of enige of alle persoonlijke informatie die daarop is opgeslagen; (iv) een onderbreking of staking van verzending naar of van de Diensten en/of Producten; (v) problemen, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die mogelijk worden verzonden naar of via onze Diensten en/of Producten door een derde partij; (vi) fouten of omissies in inhoud of voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van content die is gepost, ge-e-maild, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Diensten en/of Producten; (vii) gebruikersinhoud of lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van een derde partij; (viii) schade, kosten of verliezen als gevolg van aanpassingen van Content van de Opdrachtgever, Stockmedia, Inhoud van Bereikmeer of andere inhoud.

10.3 De beperking van de aansprakelijkheid geldt in de maximale reikwijdte die in het desbetreffende rechtsgebied geldig is.

 

Artikel 11. Varia

11.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Bereikmeer en de Opdrachtgever via elektronische mail communiceren. Zowel de Opdrachtgever als Bereikmeer realiseert zich dat het gebruik van elektronische mail risico’s met zich meebrengt, waaronder, maar niet beperkt tot, vertekening, vertragingen en virussen. Bereikmeer is niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever kan oplopen door het gebruik van elektronische mail.

11.2 Bereikmeer kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de meest recente versie zal altijd op de Website worden gepubliceerd. Door het gebruik van de Diensten en/of Producten na ingang van de wijzigingen voort te zetten, gaat de Opdrachtgever ermee akkoord aan de gewijzigde Algemene voorwaarden gebonden te zijn.

11.3 Bereikmeer mag te allen tijde op zijn Website de naam van de Opdrachtgever vermelden en een algemene beschrijving van de aan de Opdrachtgever verleende Diensten of geleverde Producten opnemen, en/of beoogde klanten op de Opdrachtgever wijzen om reclame te maken voor zijn Diensten.

11.4 Alle juridische relaties waarin Bereikmeer een partij is, zijn uitsluitend onderhevig aan het Nederlands recht, ook als een verplichting geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt nagekomen of als de partij die betrokken is bij de juridische relatie in het buitenland gehuisvest is. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.5 De Rechtbank Haarlem heeft exclusieve rechtsbevoegdheid om geschillen te horen en te beslechten, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen. Bereikmeer heeft niettemin het recht om een geschil voor te leggen aan de rechtbank die wettelijke rechtsbevoegdheid heeft.                      ***

Logo Bereikmeer

Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE Amsterdam

   

Copyright 2023 Bereikmeer

Logo Bereikmeer

Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE Amsterdam

info@bereikmeer.nl

   

Copyright 2023 Bereikmeer