PRIVACYBELEID BEREIKMEER

Bereikmeer, gevestigd aan Krelis Louwenstraat 1C03 1055 KA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bereikmeer.nl Krelis Louwenstraat 1C03 1055 KA Amsterdam 0203700921

Nicky Heijda is de Functionaris Gegevensbescherming van Bereikmeer Hij/zij is te bereiken via nicky@bereikmeer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bereikmeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voornaam, achternaam,  e-mailadres, telefoonnummer, foto’s en bedrijfsgegevens (welke in sommige gevallen naar u herleidbaar kunnen zijn, omdat uw kantoor bijvoorbeeld aan huis is gevestigd).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nicky@bereikmeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bereikmeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het uitvoeren van de dienstverlening waarvoor u ons ingeschakeld heeft en het doen van de noodzakelijke/wettelijke administratie. Daarnaast verstrekken wij informatie over marketing & communicatie op bedrijfsniveau aan onze klanten, middels een maandelijkse nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bereikmeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bereikmeer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bereikmeer bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van het contract en de uitvoer van de dienstverlening. Na beëindiging van het contract of afloop van de dienstverlening worden gegevens in een archief bewaard om aan de wettelijke, administratieve verplichtingen van de Belastingdienst te voldoen (een termijn van maximaal 5 jaar). Het bewaren van overige persoonsgegevens wordt actief gelimiteerd, maar betreft in het uiterste geval maximaal een periode van 2 jaar.   

Delen van persoonsgegevens met derden

Bereikmeer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan diverse social-media platvormen, dienst voor digitale nieuwsbrieven en administratieve cloudoplossingen.  Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bereikmeer kiest daarbij voor gedegen partijen die zich over de loop van de jaren hebben bewezen. Bereikmeer verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bereikmeer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bereikmeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nicky@bereikmeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bereikmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bereikmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nicky@bereikmeer.nl

Updates van het Privacybeleid

Bereikmeer kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Deze wijzigingen gaan in op het moment van publicatie (tenzij anders vermeld).

Logo Bereikmeer

Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE Amsterdam

info@bereikmeer.nl

   

Copyright 2023 Bereikmeer

Logo Bereikmeer

Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE Amsterdam

   

Copyright 2023 Bereikmeer